Art of LIFE

Link down : Art of Life (Nghệ thuật sống)

Ba điều trong đời bạn khi đã đi qua không bao giờ lấy lại được
Thời gian
Lời nói
Cơ hội

Ba điều trong đời bạn không được đánh mất
Sự thanh thản
Hy vọng
Lòng trung thực

Ba thứ có giá trị nhất trên đời
Tình yêu
Lòng tự tin
Bạn bè

Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được
Giấc mơ
Thành công
Tài sản

Ba điều làm nên giá trị một con người
Siêng năng
Chân thành
Thành đạt

Ba điều làm hỏng một con người
Rượu
Lòng tự cao
Sự giận dữ

By huynhvothinh Posted in Uncategorized Tagged

Apress.Pro.JavaScript.Techniques.Dec.2006

Link download :  http://www.box.net/shared/nzrenlvs1r

PART 1 n n n Introducing Modern JavaScript
nCHAPTER 1 Modern JavaScript Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PART 2 n n n Professional JavaScript Development
nCHAPTER 2 Object-Oriented JavaScript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
nCHAPTER 3 Creating Reusable Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
nCHAPTER 4 Tools for Debugging and Testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
PART 3 n n n Unobtrusive JavaScript
nCHAPTER 5 The Document Object Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
nCHAPTER 6 Events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
nCHAPTER 7 JavaScript and CSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
nCHAPTER 8 Improving Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
nCHAPTER 9 Building an Image Gallery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
PART 4 n n n Ajax
nCHAPTER 10 Introduction to Ajax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
nCHAPTER 11 Enhancing Blogs with Ajax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
nCHAPTER 12 Autocomplete Search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
nCHAPTER 13 An Ajax Wiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

PART 5 n n n The Future of JavaScript
nCHAPTER 14 Where Is JavaScript Going? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
PART 6 n n n Appendixes
nAPPENDIX A DOM Reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
nAPPENDIX B Events Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
nAPPENDIX C The Browsers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

By huynhvothinh Posted in Uncategorized Tagged